Motore prenotazioni Reseliva
Please enable javascript in your browser
Prenotazione online
Sardžnnia
 
 
††††††††††††††††††
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benťnnidu in Sardžnnia
Benťnnidu
 
 
 
ďoi incora poris tenni immoi, sa Disponibilidadi de  
is trŤs Suite nostras, po t'aposentai beni,  
cun pagu dinai, po is dis de festa" 
abbastanta trŤs Clik, et in pagu tempus, 
e pagu dinai po ci passai beni is dis de festa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su Bed &†Breakfast est fatu de 3 Aposentus cun bŗnniu ažntru, in d'una Domu cuada in su padenti, acantíe mari e a Castedhu. 
Prťtzius de 30 Ä/pessone
 
...a pagu chilÚmetrus de Castedhu, acantíe mari,  
†††††††cuada in su padenti a oru de unu corropu de ŗcua stravanau, 
†††††††††††††††††††††††††††††cun totu is servžtzius acanta...
 
 
S'aposentu 'e † 
(mq 36) 
cun sa ziminera e sa biblioteca Sarda. 
su smurzu 
 
 
Suite  
(mq 37) 
acŗnta de S'aposentu 'e su smurzu. 
bŗnniu ažntru 
Ambra 
 
 
Suite  
(mq 42)  
cun coxina e prÚciu personali in su lŗgu. 
bŗnniu ažntru 
Smeralda 
 
 
Suite  
(mq 50)  
dus aposentus cun prÚciu personali in su padenti. 
bŗnniu ažntru 
Rubinia 
 
 
Pregunta Noas:  
Pregunta Noas, cricca su buttone e iscriri in su modulu, po domandai informazionis CHENTZA IMPEGNU 
Pregunta s'offerta tua, e arricisi GRATIS e CHENTZA IMPEGNU sa mellus offerta nostra po su tempus scioberŗu de tui! 
 
 
Is quadrus sinniaus cun * funti obbligatÚrius
*Nomini e sangunau:
indiritzu:
TelŤfonu:
* E-mail:
 
Iscržtu:
Asuba de su Nomini e Sangunau, 
†atzettu sa lŤi po sa Privacy, e su pemissu dongu 
†atzettu sa lŤi po sa Privacy, e su pemissu t'arrefýdu 
†††††††  
Su Bed and Breakfast Domu de Patrizia in su lagu, po sa Vacanza in Sardžnnia 'e basciu, tenit aposentus de calidadi cun is mellus servitzius de is B&B de Sardžnnia. Su Bed &†Breakfast tenit 3 Suite cun bŗnniu a intru s'aposentu, in sa domu cuada in su padenti de Sulcis. 
 
Is tres Aposentus funti mannas, stravanadas, cuncordadas cun pompa po callentai e arrefriscai, silŤntziosas, castianta in su lagu de Poggio dei Pini, su Stŗinu de Santa Gilla, e su mari fintzas a Castedhu, sa Capitali de sa Sardžnnia. 
 
A pagu tretu de su B &†B síatÚbiant su portu de Castedhu, s'aeroportu de Su Masu, is iscavus antigus de sa tzitadi de Nora, is playas stravanadas de sa Sardžnnia de basciu, de Santa Margherita de Pula, Chia, Tuerredda. De su B and B fŗit arribŗi beni a Villasimius e Costa Rey, fintzas a is isulas de Santu Antiogu e Santu Perdu de Carluforti, e a su Nuraxi de Barumini. 
 
Donnia aposentu est manna, stravanara, ispantosa. 
 
Donnia aposentus teniri bŗnniu ažntru.  
 
Donnia aposentu est cuncordara cun: TV color 21Ē, Frigoržferu, mesa po' pappai, 4 cadiras, phon. 
 
Donnia aposentu serbžu est de internet adsl Wireless GRATIS.  
 
in donnia aposentu a fumai no fairi, chini fumara in su prÚciu dhu pori fai. 
 
Cun su ristorante acant'e nosu si seus congeniaus po su pappai. 
is tarifas nostras cumintzant de Ä 30,00 pessone/notti 
 
 
Stagioni Alta: Lŗmpadas, Treulas , Austu, Cabudanni, xida 'e Nadali e de Paska. 
 
is prťtzius de Stagioni Bascia s'omperant de tres disi a sighire. 
 
In su prťtziu c'est s'allichidimentu, lentzÚlus et tiallÚras, callentamentu et arefrescamentu, s'elťtricu, ŗcua callenti, su smuzu 'e mengianu. 
 
S'umpťru 'e sa coxina, costara 5,00 Ä sa dž, comŤnti prťtziu acciýntu.  
 
 
 
<-- Po is pipžus †c'est unu letixedhu stravanau chentza 'e pagai, 
†††††impari a lentzÚlus
 
Benei benei in Domu de Patrizia, nosatrus s'abettŗus in domu. 
Su chi poreus, eus a fai, po s'aposentai beni.
 
 
 
Villa Patrizia B&B sul Lago
Strada 54 Poggio dei Pini, 33
09012 Capoterra - CA
Tel: 070725283
Cel: 3357480963
info@villapatriziasullago.it
EsperiŤntzias†† ††††††itinerarius † ††††††Conzillus † † ††††Meteo † ††††††Link Sardus ††† ††††Link † † ††††Strinas ††† ††††Ferias ††† ††††Video
 
 
B&B de 1į Categoria: Villa Patrizia B&B sul lago - Strada 54 Poggio dei Pini n. 33 - 09012 Capoterra - CA 
Tel: 070 725283 - Fax: 070 7731387 - cell: 335 7480963 -†info@villapatriziasullago.it 
 
Copyright Villa Patrizia B&B sul lago - Propriedadi riservada
Aposentus in s'Hotel? No t'arringratziu! Po traballu o po s'ispŗssiu mellus su bed and breakfast
††